Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een Lidmaatschap/Rittenkaart bij AS LIGHTNING en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten.
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via de ‘’CONTACT’’-pagina.

 

AS LIGHTNING is gevestigd te Sevenum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65062132.

 

  1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN AS LIGHTNING
   1. Deze Algemene Voorwaarden AS LIGHTNING zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds de consument (deelnemer) die deelneemt aan een fitnesstraining privé en/of onder begeleiding, groepsles aangeboden en/of verzorgd door AS LIGHTNING en anderzijds AS LIGHTNING.
   2. Een fitnesstraining is (i) een OPEN GYM of (ii) een Personal Training. De inhoud van iedere OPEN GYM of Personal Training staat op de website van AS LIGHTNING.
   3. Deze Algemene Voorwaarden AS LIGHTNING zijn van toepassing op elke Rittenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die een deelnemer recht geeft op deelname aan een fitnesstraining.
   4. Zowel door aanschaf van een Rittenkaart of Abonnement, alsook door deelname aan een Fitnesstraining verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden AS LIGHTNING.
   5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden AS LIGHTNING geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
   6. AS LIGHTNING kan deze Algemene Voorwaarden AS LIGHTNING van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van AS LIGHTNING. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden AS LIGHTNING verstrekt.
   7. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden AS LIGHTNING (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het AS LIGHTNING  toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
   8. AS LIGHTNING kan de rechten en de verplichting naar deelnemer, die deze overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden. 
   9. De minimumleeftijd van een deelnemer is 16+ om deel te nemen aan een OPEN GYM of Personal Training. 

   

  1. OVEREENKOMST
   1. Een overeenkomst tussen AS LIGHTNING en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van AS LIGHTNING.
   2. Voor AS LIGHTNING ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
   3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van AS LIGHTNING. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.
   4. Een overeenkomst tussen AS LIGHTNING en een deelnemer bestaat uit:

  (i)   een Rittenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een OPEN GYM en/of Personal Training aangeboden door AS LIGHTNING.

  (ii)  een Abonnement dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een OPEN GYM en/of Personal Training.

   

  1. ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN
   1. Een Rittenkaarten Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
   2. Een Rittenkaart en Abonnement zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een deelnemer op de website van AS LIGHTNING onder ‘Inloggen’ gevolgd door “Producten” of op de app van AS LIGHTNING onder “Huidig Product”. Als een Rittenkaart en Abonnement is verlopen of verbruikt, kan een deelnemer zich niet meer aanmelden voor een fitnesstraining.
   3. Bij langdurig verblijf in het buitenland, langdurige ziekte, zwangerschap of zware blessure langer dan 6 weken, kan de geldigheid van een Rittenkaart en Abonnement worden opgeschort tot een maximum van 3 maanden. AS LIGHTNING heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Aanvraag kan gedaan worden via ‘CONTACT’ op de website van AS LIGHTNING.
   4. Een Rittenkaart loopt automatisch af na de looptijd. Een Rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. Een tien (10) Rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.
   5. Een Abonnement heeft een geldigheid van één (1) maand, (1) jaar of (2) twee-jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks flexibel abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven. 
   6. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar, mits er geen openstaande posten zijn, tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.

   

  1. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
   1. De actuele prijzen van (i) de Rittenkaarten en (ii) de Abonnementen, staan op de website van AS LIGHTNING. AS LIGHTNING heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van AS LIGHTNING. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Rittenkaarten, Jaarabonnementen en tweejaarsabonnementen.
   2. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van AS LIGHTNING.
   3. Een Rittenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
   4. Een Abonnement kan vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.
   5. Bij een maandelijkse automatische afschrijving geeft de deelnemer de bankgegevens door waardoor AS LIGHTNING automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement incasseert.
   6. Een Abonnement wordt maandelijks rond de 1e automatisch van de bankrekening van een deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling wordt afgeschreven.
   7. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die AS LIGHTNING of een door AS LIGHTNING ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een deelnemer aan AS LIGHTNING verschuldigd is, aan AS LIGHTNING verschuldigd.
   8. AS LIGHTNING heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

   

  1. ONTBINDING
   1. De deelnemer kan een overeenkomst met AS LIGHTNING ontbinden, na eventuele vaste looptijd, met een termijn van één (1) kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.
   2. De Deelnemer ontbindt door een bericht te sturen via ‘CONTACT’ op de website van AS LIGHTNING.
   3. Brengt de deelnemer via de website van AS LIGHTNING een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt AS LIGHTNING per e-mail de ontvangst van deze verklaring binnen vijf (5) werkdagen.
   4. Op de deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
   5. Na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer om de overeenkomst met AS LIGHTNING te herroepen.
   6. Het recht op herroeping vervalt zodra de deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.
   7. Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van drie (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.

   

  1. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN FITNESSTRAINING
   1. Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een fitnesstraining aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een fitnesstraining.
   2. Een deelnemer kan zich tot uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van een fitnesstraining nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Rittenkaart één (1) rit in rekening gebracht. In het geval van een Abonnement wordt een Deelnemer gedurende een periode van vier weken uitgesloten van deelname aan de betreffende fitnesstraining bij het tweemaal binnen één (1) maand niet aanwezig zijn bij een training.
   3. AS LIGHTNING is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn leidend en zichtbaar op de website van AS LIGHTNING.
   4. AS LIGHTNING heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een OPEN GYM of Personal Training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte ritten gecrediteerd.
   5. Buitengewone omstandigheden leveren voor AS LIGHTNING altijd overmacht op en ontheffen AS LIGHTNING van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is AS LIGHTNING ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
   6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. AS LIGHTNING is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een OPEN GYM en/of Personal Training door gevaarlijke weersomstandigheden.
   7. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een OPEN GYM en/of Personal Training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door AS LIGHTNING van de fitnesstraining worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

   

  1. AANSPRAKELIJKHEID
   1. Deelname aan een OPEN GYM en/of Personal Training geschiedt op eigen risico.
   2. AS LIGHTNING is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een OPEN GYM en/of Personal Training.
   3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van AS LIGHTNING, is AS LIGHTNING niet aansprakelijk.
   4. AS LIGHTNING is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een fitnesstraining. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
   5. AS LIGHTNING is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een fitnesstraining. Een fitnesstraining is intensief en blessuregevoelig. Een fitnesstrainer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een fitnesstrainer. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
   6. AS LIGHTNING behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een fitnesstraining.
   7. AS LIGHTNING is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een fitnesstrainer.
   8. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een fitnesstraining is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

   

  1. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
   1. AS LIGHTNING respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
   2. AS LIGHTNING gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal AS LIGHTNING deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
   3. AS LIGHTNING zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
   4. De werknemers van AS LIGHTNING en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
   5. De verstrekte informatie op de website www.aslightning.com is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
   6. Hoewel AS LIGHTNING de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan AS LIGHTNING niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van AS LIGHTNING sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
   7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.aslightning.com hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door AS LIGHTNING gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. AS LIGHTNING aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
   8. De website www.aslightning.com en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van AS LIGHTNING.
   9. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de PRIVACY POLICY AS LIGHTNING.

   

  1. KLACHTEN
   1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van AS LIGHTNING zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij AS LIGHTNING te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij AS LIGHTNING onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht naar info@aslightning.com.
   2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
   3. AS LIGHTNING beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien AS LIGHTNING verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan deelnemer na de constatering hiervan.
   4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden AS LIGHTNING.

   

  1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
   1. Van deze Algemene Voorwaarden AS LIGHTNING kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door AS LIGHTNING.
   2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
   3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Venlo.